תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר מדפי הדרום אשר בכתובת האינטרנט https://www.madafe-hadarom.co.il/ (להלן: “האתר” או “החנות“).

מבוא

 1. האתר הינו אתר סחר מקוון, לממכר מדפים ופתרונות אחסון לבית ולעסק.
 2. האתר נועד לספק מידע על השירותים המוצעים על ידי החנות ומעמיד לרשות הגולשים באתר (להלן: “המשתמשים” או “המשתמש“) את האפשרות לרכוש את מגוון מוצרי החנות. בין היתר, ולאחר הרשמה לשירותי האתר באמצעות טופס מקוון, ניתן לרכוש מוצרים או להזמין שירותים שונים, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה באופן מקוון, להתעדכן במבצעים ומוצרים חדשים.
 3. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: “התקנון”) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. ככל שאינכם מסכימים לתנאים המצויים במסמך זה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר.
 4. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 5. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד: ‘צוות האתר’) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו’) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 6. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע”י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחויבים.
 7. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 8. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 9. מובהר כי השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה לצרכי נוחות בלבד וכל פנייה במסמך זה מתייחסת לכל המינים ו/או המגדרים ללא יוצא מן הכלל.
 10. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 11. ליד כל פריט באתר מוצג מחירו בשקלים. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. ניתן לשמור את ההזמנה על שרתי האתר בלי לסיימה ולהמשיך בקנייה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה. האתר אינו מתחייב לשמור על היסטוריית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה והוא רשאי למחוק את “סל הקניות” של המשתמש, בעת יציאה מדפי האתר ו/או ככל שההזמנה לא הושלמה בפרק זמן של 12 שעות מרגע הוספת המוצר.
 12. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו לא התאפשרה או בוטלה.

 

השימוש באתר

 1. פרטיות  – פרטי הלקוחות לא יועברו לצד ג’ למעט ביצוע העסקה
 2. חל איסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 3. כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (‘הנציג’) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות. המשתמש באתר מצהיר כי הוא בעל כרטיס אשראי תקף, כרטיס חיוב או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו 1986 או קיבל כל הסכמה הנדרשת על פי דין כדי לעשות שימוש באמצעי התשלום כאמור.
 4. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS. הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 5. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
 • להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
 • ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
 • להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
 • לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
 • לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
 • לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
 • למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.
 1. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר.
 2. צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 3. היעדר אחריות: צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו, לרבות הליך רכישה.
 4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 6. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

רכישה והזמנת מוצרים ושירותים באתר

 1. הזמנת מוצרים ושירותים המוצעים באתר תעשה ישירות באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי הנהלת האתר מעת לעת.
 2. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 3. אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 4. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 5. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא כמקובל בציבור: ‘כרטיס אשראי’), הכול באמצעות דף סליקה מאובטח של טרנזילה.
 6. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות/ח.פ, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא”ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 7. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון כמו גם של הוראות הדין ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
 8. לאחר השלמת הליך הרכישה הכולל קבלת אישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ואישור הרכישה על ידי צוות האתר, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא”ל. אישור זה יכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים והשירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם אישור הליך הרכישה/ההזמנה שלו על ידי צוות האתר.
 9. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או חברת הסליקה או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 10. האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור חברת הסליקה על ביצוע התשלום ו/או שליחת אישור הרכישה על ידי האתר.

אספקת מוצרים

 1. אספקת מוצרים על ידי שליח החברה או על ידי חברת שליחויות חיצונית תתבצע בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור התשלום על ידי חברת האשראי, על פי הנ”ל.
 2. אספקת המוצרים מותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר.
 3. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמש, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
 4. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, יישלח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר.
 5. המשלוח יתבצע באמצעות חברת שליחויות ו/או חברת דואר ישראל המספקות שירותים לאתר ועל פי תקנוניהן ו/או שליח האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את האזורים אליהם ישלחו המוצרים ו/או יסופקו השירותים.
 6. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
 7. ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי הספק בהתאם למועדי האספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי האספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות בשירות השליחות.
 8. על המזמין לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר באפשרותו לקבל את משלוח המוצר בכתובת שנמסרה לאספקה, במועדים שנקבעו. ככל ולא יהיה אדם שיש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את המוצר בכתובת שנמסרה במועד האספקה שסוכם או ככל ולא יעלה בידי בעל האתר או חברת השליחויות לאתר את מקבל המשלוח, המזמין מאשר בזאת לחנות ו/או לחברת השליחות להשאיר את המוצר בסמוך לדלת הכניסה בכתובת שנמסרה, ולשלוח הודעה מתאימה על כך למזמין. ככל שהמזמין לא יאשר השארת המוצר כאמור, ההזמנה תוחזר לספק והמזמין יחויב בדמי המשלוח ובעלות ההזמנה במלואה.

דמי משלוח

 1. למעט אם צוין אחרת, מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח. עלות המשלוח תיקבע על פי יעד המשלוח ותעודכן בעת ביצוע ההזמנה. יובהר כי עלות המשלוח הינה עבור שילוח המוצרים בלבד לכתובת שסופקה על ידי המזמין, ואינה כוללת ביטוח המשלוח או כל שירות נוסף אחר. במידה ויש צורך בשילוח מוצרים שהוזמנו לכתובת אחת במספר חבילות, החנות שומרת לעצמה את האפשרות לחייב בדמי משלוח עבור כל חבילה בנפרד.

מבצעי מכירות

 1. החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. מובהר כי עלות המוצרים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את החנות שלא בעת ימי המבצעים. מובהר כי המבצעים אשר יפורסמו באתר מחייבים את החנות במכירה באתר בלבד.
 2. מובהר כי מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר הקובעים הם המוצרים במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום.

החזרת מוצרים

 1. חברת מדפי הדרום עושה מאמצים רבים לספק מוצרים איכותיים. המזמין מתבקש לוודא בעת קבלת המוצר, כי המוצר שהתקבל הינו תואם להזמנתו. ככל שהמוצר שהתקבל פגום או אינו תואם למוצר שהוזמן, המזמין מתבקש להודיע על כך ללא דיחוי ולא יאוחר מ- 6 שעות ממועד קבלת ההזמנה לצוות האתר, באמצעות פניה בכתב לדוא”ל Madafimdarom@gmail.com  או לטלפון 072-394-3765. היה ונפל פגם במוצר ו/או המוצר שהתקבל אינו תואם למוצר שהוזמן, צוות האתר יפעל לתיקון הליקוי, על דרך של זיכוי הלקוח בעלות ההזמנה ו/או החלפת המוצר שהתקבל, על פי שיקול דעתו של צוות האתר, ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנותיו.
 2. החנות שומרת לעצמה לסרב להחליף מוצרים תקינים שלא נפל בהם כל פגם.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2. ביטול עסקה טרם אספקת ההזמנה, תעשה על ידי פניה טלפונית למספר 072-394-3765 ו/או באמצעות פניה בדוא”ל לכתובת Madafimdarom@gmail.com או באמצעות טופס ‘צור קשר’ שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. המשתמש מתבקש לפרט את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
 3. יובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו לא ניתן לבטל הזמנה אשר יוצרה במיוחד לפי הזמנת המשתמש ו/או טובין פסידים ו/או כל מוצר העשוי להתכלות החל ממועד אספקתו. על כן, בקשות לביטול עסקה במוצרים המפורטים בסעיף זה, שאינן בשל פגם ו/או אי התאמה, לא תתקבלנה.
 4. למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך שך 100 ₪ או 5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
 5. למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופקו על דרך של מתנה ו/או “הטבה”, לכתובת החנות וישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים. יובהר כי סעיף זה אינו חל במקרים אשר פורטו לעיל, בהם לצרכן אין זכות ביטול עסקה.
 6. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה למשתמש) בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים לאספקה; במקרה בו הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.
 8. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

 

אחריות למוצרים הנמכרים באתר ו/או השירותים הניתנים

 1. חלק מהשירותים במסגרת האתר (לרבות שליחת המוצרים) ניתנים על ידי קבלני משנה ו/או נותני שירותים חיצוניים ו/או ספקים ו/או יצרנים אשר האחריות לטיב השירות חלה עליהם ועליהם בלבד וצוות האתר לא יהא אחראי לכל נזק, מעשה או מחדל שנעשה על ידם או בעקבות שימוש במוצרים הנמכרים באתר, לרבות איחורים באספקה, הבטחות שניתנו, התנהלות נותני השירותים או בכל אופן אחר. יחד עם זאת, צוות האתר רואה לנגד עיניו את טובת הצרכן כערך עליון ועל כן יטפל ברצינות הדרושה ובאופן מקצועי בכל מקרה שיובא לתשומת ליבו עקב מעשם או מחדלם של נותני השירותים, היצרנים והספקים.
 2. כלל המוצרים נמכרים עם אחריות למשך 10 שנים, למעט עם צוין אחרת. האחריות תינתן בהתאם לתנאים המפורטים בתעודת האחריות.
 3. בכל מקרה, חבות חברת מדפי הדרום ו/או צוות האתר ו/או מי מטעמם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר לא תעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם המשתמש עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.

הבעלות בתכני האתר

 1. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה, הסידור וההצגה של המידע, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.
 2. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת ולהגבלת השימוש באתר על ידו, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה. יובהר כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בגין הפרת זכויות הקניין הרוחני שלה.
 3. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת אתר זה.
 4. מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של בעל האתר. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים מוצרים ו/או שירותים של בעל האתר מבלי לקבל את אישורו מראש.

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

משלוח הודעות פרסומיות וצדדים שלישיים

 1. רישום לאתר ו/או מסירת פרטים באמצעותו מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר ולהכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 2. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לבצע באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה שבגוף ההודעה. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מהמועד בו המשתמש לחץ על כפתור ההסרה.
 3. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
 4. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו בדוא”ל Madafimdarom@gmail.com
 5. שעות פעילות שירות הלקוחות: בימים א’ – ה’, בין השעות 8:00 – 17:00. בימי ו’ בין השעות 8:00 ועד 14:00 (ייתכנו שינויים בחגים ובמועדים).
 6. ט.ל.ח.
מדפי רשת
בהתאמה אישית
למחסנים ביתים/מסחרים
ישירות מהיבואן